19/3/13

Η Κύπρος εάλω

Οι οκτώ μέρες της άλωσης της Κύπρου
  • Τη μπρώτην ημέραν ήρθασιν οι Μακεδόνες τζιαι μας ηγαμήσασιν.
  • Την δευτέραν ημέραν ήρθασιν οι Ρωμαίοι τζιαι μας ηγαμήσασιν.
  • Την τρίτην ημέραν ήρθασιν οι Αραπάδες τζιαι μας ηγαμήσασιν.
  • Την τετάρτην ημέραν ήρθασιν οι Οθωμανοί τζιαι μας ηγαμήσασιν.
  • Την πέμπτην ημέραν ήρθασιν οι Εγγλέζοι τζιαι μας ηγαμήσασιν.
  • Την πέμπτην και μισήν ημέραν μας ηγάμησεν καπάκιν ο Γρίβας που έκαιγε τα χωριά των Τουρκοκυπρίων, δίδων αφορμήν εις τους Τούρκους ίνα γίνωσιν μάγκες έτσι ενεφάνησεν εκ του μηδενός το πρόβλημαν.
  • Την έκτην ημέραν παρά τέταρτο ήρθασιν τζιαι μας ηγαμήσασιν τζιαι οι Χουντικοί από την μητέραν Ελλάδαν με το πραξικόπημαν του Σαμσών.
  • Την έκτην ημέραν ήρθασιν οι Τούρκοι τζιαι μας ηγαμήσασιν.
  • Την εβδόμην ημέραν ήρθασιν οι Τροϊκανοί τζιαι μας ηγαμήσασιν.
  • Την όγδοην ημέραν αναμένωμεν με αγωνίαν, αλλά δεν ήρθεν ακομην κανείς ίνα μας ηγαμήσειν ανησυχώμεν.