20/7/13

Το κεφάλι μου μέσα

Και τι ζητάω; Μια αμαρτία στον Παράδεισο να πάω. Μου την έπεσε κι ο άγιος Πέτρος: 
Πιστώνω εις ένα Θεόν, Μπόμπολα-θεσοκράτορα, δανειστήν ΕΟΠΥΥ, ΟΑΕΔ, ορατών τε φράγκων και διαολάτων. Και εις ένα κόλακα βουλευτήν πιστόν, το σκυλί ΕΚΤ υπουργογενή, τον εκ του σταυρού προ κάλπηκων αιώνων˙ Δουν ΔΝΤ, ευρώ γερμανικόν εξ ευρού γερμανικού, χρεωθέντα, ου πληρωθέντα, ομομούσιον ψεματί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανέργους και δια την κεφαλαίαν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των δανειστών και πιστωθέντα εκ Μέρκελος άγριου και Αγγέλας της Παρθένου και ανατοκίσαντα. Στουρνιθέντα ΣΕΒ υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτες και παθόντα δίχως ρέντα. Και μεταστάντα και ντάλα μεσημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόντα εις τας αγοράς και κατεχόμενον εκ δεξιών στο δόξα πατρί του Πατρός. Και πάλιν χρεόμενον μετά λόξης φτύναι φόρους  και νεκρούς• ου της κονομισίας ουκ έσται τέλος. Και εις το γεύμα το άγριον, το κύριον, το τροϊκανόν, το εκ της ΑΟΖ εκπορνευόμενον, το συν μυστρί και μπετό συγκουρευόμενον και συντοκιζόμενον, το μάδησαν δια των προφητών. Εις μίαν, αγρίαν, καθολικήν και τοκογλυφικήν Τραπεζίαν. Ομολογώ εν σάπισμα εις άνεσιν άλλων χρεών. Προσδοκώ ανάστασιν λορδών. Σπρεντ ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν και πότε.